Среда, 21.02.2018, 02:12
Приветствую Вас Гость | RSS

Авылым

Главная » 2008 » Июль » 11 » Минтимер Шђймиев: “Авылны њстергђн очракта без отачакбыз”
01:16
Минтимер Шђймиев: “Авылны њстергђн очракта без отачакбыз”
(Аксубай, 10 июль, “Татар-информ”). Кичђ Аксубай муниципаль районында “Агымдагы елныћ беренче яртыеллыгында республика авыл хуќалыгы продукциясе ќитештерњчелђренећ эш нђтиќђлђре џђм 2008 ел ућышын ќыеп алу бурычлары турында” дигђн республика семинар-кићђшмђсе узды. Кићђшмђнећ пленар љлеше Трудолюбово авылы Мђдђният йортында ТР Президенты рђислегендђ видеоконференция режимында њтте. Кићђшмђне ачып, Минтимер Шђймиев Татарстанда 2013 елда Универсиада њтђчђге хакында искђртеп узды. Ул семинарда катнашучы ТР яшьлђр эшлђре, спорт џђм туристлык министры Марат Бариевны туган кљне белђн котлады џђм аћа чђчђк бђйлђме тапшырды.
“Урып-ќыю эшлђре башланыр алдыннан мондый очрашулар њткђрњ традициягђ ђверелде, бу авыл хуќалыгы љлкђсендђ ирешелгђн яћалыклардан хђбђрдар булу љчен яхшы мљмкинлек. Бњген без књргђн ђйберлђрне тђќрибђ уртаклашу љчен видеодискларга тљшерергђ кирђк”, - дип билгелђп њтте ТР Президенты. “Мондый кырлар – безнећ хезмђтнећ књрсђткече. Алай да эшлђп була икђн. Бу безнећ тырышлыкларныћ мђгънђсе. Безгђ урып-ќыю эшлђрен љлгереп килђ торган башакларныћ бљртеген дђ югалтмаслык итеп оештырырга кирђк”, - диде ул.
Семинар-кићђшмђдђ катнашучылар алдында ТР Премьер-министры урынбасары – авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры Марат Ђхмђтов чыгыш ясады. “Бњгенге очрашу “Вамин-Татарстан” – ић зур стратегик инвестор базасында уза. Ђлеге компания эшлђгђн 4 елда инвестициялђрнећ књлђме 22 миллиард сум тђшкил иткђн, бњгенге кљндђ аларныћ 70 мећ баш терлеге бар, тђњлегенђ мећлђгђн тонна сљт савыла. Аксубай районында ашлык тотрыклы рђвештђ ќитештерелгђндђ алдагы ике елда сљт саву књлђме ике тапкыр артачак”, - дип хђбђр итте министр.
Агымдагы елныћ беренче яртыеллыгында тармактагы эшкђ нђтиќђлђр ясап, Марат Ђхмђтов илкњлђм аграр проектныћ 2008 елдан башлап республика муниципаль районнары белђн бергђ кабул ителгђн 2008-2012 елларга исђплђнгђн Татарстанда авыл хуќалыгын њстерњ программасына ђверелгђнен билгелђп њтте. Бњгенге кљндђ терлекчелек авыл хуќалыгы берлђшмђлђре китергђн табышныћ 60 процентын тђэмин итђ. Республика агросђнђгать комплексы њсеш кичерђ. Оператив мђгълњматларга караганда, авыл хуќалыгы продукциясе књлђме 40 миллиард сумнан артып киткђн. Бу узган елныћ шул ук чоры белђн чагыштырганда 106 процент дигђн сњз (Программа буенча фаразлар – 4,6 процент). 2007 ел белђн чагыштырганда ит ќитештерњ 113 процентка арткан, ул 170 мећ тонна тђшкил итђ. Савылган сљтнећ тулаем књлђме 900 мећ тоннадан артып киткђн, њсеш – 106,7 процент. Россиянећ 90нчы елларда елына 1 миллион тоннадан артык сљт савып алган 19 тљбђгеннђн, исемлектђ бары Татарстан, Башкортстан џђм Краснодар крае гына калган.
Министр сњзлђренђ караганда, Ђлки районы кљн саен 226 тонна сљт сата. Яшел Њзђн, Арча районнарында ђлеге књрсђткеч – 190, Балтачта 171 мећ тонна тђшкил итђ.
Министр фикеренчђ, чит илдђн коры сљт кертњ сыр џђм башка сљт продукциясе бђялђрендђ тискђре чагылыш тапкан. М.Ђхмђтов моны хђзерге базарныћ камил булмавы белђн аћлатып, кљз кљне сљткђ бђялђр артыр дигђн ышаныч белдерде. Дљньяда књзђтелгђн азык-тљлек кризисы шартларында њз потенциалыбызны югалтмыйча, терлек џђм кош-кортныћ баш санын саклап калырга кирђк, диде ул.
Ит ќитештерњгђ кагылып, М.Ђхмђтов дућгыз џђм мљгезле эре терлек ите базарындагы вђзгыятьнећ њзгђрњен билгелђп њтте. Бњгенге кљндђ мљгезле эре терлек итенећ бер килограммы љстђмђ кыйммђткђ салымсыз 52-54 сум тђшкил итђ. Бу узган елгы књрсђткечлђргђ караганда 25 процентка артыграк. Шундый ук тенденция дућгыз ите буенча да књзђтелђ.
Мљгезле эре терлек џђм дућгызларныћ кайсы районнарда баш саны кимње турында хђбђр итеп, министр кечкенђ рентабельсез дућгыз фермаларыннан читлђшергђ чакырды. Аныћ сњзлђренчђ, “1,5-3 дућгыз белђн икътисад булмый”. “Камский бекон”ныћ ућышлары турында искђртеп, министр Саба районында 60 мећ дућгыз асрарлык ферма тљзергђ керешњлђрен ђйтте, тик ТР Хљкњмђте ягыннан ярдђм кирђк.
Ђ шђхси ярдђмче хуќалыкларга ярдђм итњгђ килгђндђ, тармак башлыгы 2,5 ел эчендђ авыл кешелђренећ 5,3 миллиард сумлык 30 мећ кредит алуын хђбђр итте. Кредитларны арзанайту љчен халыкка 270 миллион сумнан артык субсидия бирелгђн. Алга таба Марат Ђхмђтов кредитларны максатсыз файдалануга тукталды. Президент тулысынча аныћ белђн килеште џђм районнардагы авыл хуќалыгы идарђлђрен тђнкыйть утына тотты – кредитларныћ књп љлеше терлек сатып алу џђм аларны асрау љчен корылмалар тљзњгђ тњгел, ђ машиналар сатып алу џђм башка максатларга тотыла.
ТР авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министры терлек азыгы ђзерлђњгђ дђ кагылып узды. Бњгенге кљндђ республика хуќалыкларында бер терлек башына 10 центнер азык берђмлеге ђзерлђнгђн, бу узган елгы књрсђткечтђн берникадђр артыграк. Печђн нибары - 408,4 мећ тонна, сенаж 1508,1 мећ тонна ђзерлђнгђн.
Моћа бђйле рђвештђ, Президент књпьеллык њлђннђр њстерњ мђсьђлђсен књтђреп чыкты, аныћ сњзлђренчђ, мђйданнар бар, ђмма “ђйлђнешне њтђмибез, љлгерергђ кирђк – књпьеллык культуралар урынына башка чњп њлђннђре њсђ”. Ул ђлеге мђйданнардан дљрес файдаланырга чакырды. Кыйммђтле азык культурасы саналган борчакныћ югала баруына џђм безнећ якларда соя њсмђњгђ карата да борчылуын белдерде. “Ђйе, катнаш азык бар, тик катнаш азыклардан файдаланганда љстђмђлђр сатып алырга кирђк, ђ бу љстђмђ чыгымнар дигђн сњз”, - диде ТР Президенты.
Марат Ђхмђтов республика Президентына агымдагы елда минераль ашламалар сатып алуга 2,5 миллиард сум акча бњлеп биргђн, дизель ягулыгына бђялђрне тотрыклыландырган љчен рђхмђт белдерде.
Тагын ике атнадан республикада бљртекле культураларны урып-ќыю эшенђ керешђчђклђр, дип дђвам итте министр њз чыгышын. Урып-ќыю эшлђре белђн бергђ 600 мећ гектарда кљзге культуралар да чђчђргђ туры килђчђк. Соћгы ике елда бљртекле культуралар билђгђн мђйданнар 137 мећ гектарга арткан (гомуми мђйдан – 1706,7 мећ гектар). Быел тритикале 25 мећ гектарны били. Килђчђктђ аныћ мђйданнарын 100 мећ гектарга ќиткерњ ниятлђнђ. Кукуруз мђйданнары да ел саен арта бара џђм хђзерге вакытта ул 280 мећ гектарга ќиткерелгђн, шул исђптђн 108 мећ гектары – орлык љчен. “Кызыл Шђрык-Агро” бер гектардан 8-9 тонна кукуруз ќыеп ала. Соћгы елларда шикђр чљгендере њстерњдђн кергђн табышныћ тњбђн булуы аныћ мђйданнары 10 мећ гектарга кимњгђ китергђн. Урып-ќыю эшлђре вакытында џава торышы шартлары тотрыксыз булыр дип кљтелђ, шућа књрђ министр ућыш ќыюга июльнећ љченче декадасы – август башында ук оешкан тљстђ керешергђ чакырда.
М.Ђхмђтов хђбђр иткђнчђ, 12-17 июль кљннђрендђ урып-ќыю техникасыныћ ђзерлеген кабул итњ њткђрелђчђк. Авыл хуќалыгы предприятиелђрендђ 4700 ашлык ќыю комбайны бар, шул исђптђн аларныћ 700е чит илдђ эшлђнгђн. Урып-ќыю эшлђре башланганчы “Татагролизинг” ААЌ аша љстђмђ рђвештђ 200 комбайн алыначак, дип ышандырды министр.
Кићђшмђдђ ындыр табакларыныћ, ашлык складларыныћ яћа ућышны кабул итњгђ ђзерлеге, кљзге культураларны чђчњ вакыты турында да фикер алышынды.
Авылда торак тљзелеше мђсьђлђсенђ кагылып, ТР Премьер-министры тљзелђ торган џђр йортныћ хуќасы булырга тиеш дип белдерде.
Кићђшмђгђ нђтиќђлђр ясап, Минтимер Шђймиев торак џђм юллар тљзелешенећ мљџим булуын билгелђп њтте, моныћ љчен матди база булачак. Азык-тљлек проблемасы – бњгенге кљндђ дљньякњлђм проблема. “Ђгђр дђ авыл хуќалыгын њстерђбез икђн, без отачакбыз. Азык-тљлек продуктлары ќитештерњчелђр џђрчак отышта булачак”, - дип шђрехлђде ТР Президенты.
Просмотров: 1249 | Добавил: awilim | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 4
4  
Все-таки на самом деле нравится мне Ваш блог. Всегда очень интересно читать, включая эту тему. тут кто-нибудь посещает видеочаты?
кто общается в видеочате?

3  
побольше экшна и все будет просто идеально!

2  
Читаю уже не первую неделю Ваш блог, узнаю много интересного. Спасибо Вам за Ваш труд!

1  
мондый текстны wordта макрос белән әйләндереп була. http://forum.belem.ru/index.php?showtopic=118&p=2391

Имя *:
Email *:
Код *:
Меню сайта

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Июль 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 76
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0